Prawo i Ogród

WYCINANIE DRZEWSezonowe porządki w ogrodzie często wiążą się z koniecznością wycięcia drzew, należy jednak pamiętać, że takie zabiegi są regulowane przepisami prawnymi i nie każde drzewo można wycinać bez zezwolenia. Samowolne wycięcie drzewa cennego gatunku, nawet we własnym ogrodzie, może pociągnąć za sobą wysoką karę pieniężną sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

KIEDY MOŻNA WYCIĄĆ DRZEWO BEZ ZEZWOLENIA

Bez zezwolenia można wyciąć drzewo, którego wiek nie przekracza pięciu lat. Można wycinać też drzewa owocowe rosnące na plantacjach, z wyjątkiem tych, które znajdują się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub znajdującej się na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody.


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW

Jeżeli chcemy wyciąć starsze niż pięć lat drzewo należy zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie do odpowiedniego organu: najczęściej zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość, jeżeli drzewa do wycięcia rosną w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków lub dyrektor parku narodowego, wycięcie drzew na terenie leśnym wymaga zgody nadleśnictwa.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEWA:

Dane osobowe - imię i nazwisko oraz właściciela nieruchomości, tytuł własności nieruchomości, nazwę gatunku drzewa, które chcemy wyciąć oraz obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm. od powierzchni ziemi, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, powód, dla którego chcemy wyciąć drzewo oraz przewidywany termin przprowadzenia wycinki. Jeżeli uzyskamy zgodę na usunięcie drzewa, pamiętajmy, żeby cała operacja nie zagrażała bezpieczeństwu osób postronnych i nie wyrządziła szkód na terenie naszej nieruchomości ani u sąsiadów.  

GAŁĘZIE I OWOCE Z SĄSIEDNIEGO OGRODU


Bardzo częsty problem: gałęzie drzew rosnących na sąsiedniej działce przechodzą na drugą stronę często zacieniając cześć naszej działki. Z reguły taka sytuacja nam się nie podoba a sąsiadowi nie przeszkadza i trudno czasem dojść do porozumienia. Postępowanie w takiej sytuacji jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 150 kodeksu można obciąć gałęzie i owoce zwieszające się z sąsiedniego gruntu. Należy jednak uprzednio wyznaczyć właścicielowi drzew termin na usunięcie zwisajacych gałęzi; najlepiej na piśmie za pokwitowaniem lub wysyłając list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W trakcie prac związanych z obcinaniem gałęzi należy jednak uważać aby nie uszkodzić drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia, bo grożą za to nawet kilkutysięczne kary admninistracyjne. Nie dotyczy to jednak drzew owocowych. Dodatkowo można się zdarzyć że będzie trzeba wypłacić również odszkodowanie na rzecz sąsiada.

OGRODZENIA NA GRANICY Z INNYMI DZIAŁKAMI


Płoty i ogrodzenia na granicy z sąsiednimi działkami powinny być utrzymane w należytym stanie. Ogrodzenia zniszczone powinno się odnowić i zakonserwować. Właściciele sąsiednich działek powinni ponosić koszty budowy ogrodzenia na granicy działki po połowie. Przy budowie nowego ogrodzenia należy pamietać aby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów np. drutu kolczastego, tłuczonego szkła itp. Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego, z wyjątkiem części od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych i innych miejsc publicznych.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI


Do obowiązkow właściciela działki należy dbanie o czystość chodnika leżącego wzdłuż granicy nieruchomości. Powinien on usuwać w razie konieczności błoto, liście, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w obrębie chodnika znajduje się przystanek komunikacyjny lub parking. W takim przypadku za czystośc odpowiada przedsiębiorstwo komunikacji lub zarządca drogi. Uwaga ! Właścicielom nieruchomości uchylającym się od obowiązku utrzymywania czystości i porządku, grozi kara grzywny, którą wymierza się wedle procedury obowiązującej przy ściganiu tego typu wykroczeń.


BUDOWA OCZKA WODNEGO

Przy budowie stawu, basenu czy oczka wodnego trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli powierzchnia wody zbiornika przekracza 30 m.kw. należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli staw lub oczko jest mniejsze wystarczy tylko zgłosić jego budowę.
Żródło http://ogrod-amat.strefa.pl/prawo.php
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja